ВОГО «Перспективи Волині», код 37572593

Р/р № 26006045172001, в ПАТ «Укрінбанк»,

МФО 300142

У призначенні платежу вказати:

«Для організації наукової конференції без ПДВ» та прізвище платника

Вимоги до оформлення та представлення тез і наукових статей:

 

Тези і статті подаються українською, російською або англійською мовою набрані у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0 на листах формату А5 (148x210 мм) (А5 формат обов’язковий). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 2 сторінок.

Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 11 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Формули: застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі з вимогами ВАК через 1 інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Для статей обов’язковими є анотація і ключові слова (3-4) на українській, російській і англійській мовах, які подаються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт. Статті подаються у відповідності до вимог ВАК.

Таблицірозташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ніж ширина рядка. Над таблицею зазначити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якого є обов’язковим для статті) подається загальним списком в кінці рукопису згідно вимог ВАК.

Адреса для пересилання тез і статей поштою:

43020, Україна, м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра обліку і аудиту, к.220.

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету:

Герасимчук З. В.,д.е.н., професор, перший проректор ЛНТУ

Члени комітету:

Садовська І. Б.,к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Савош Л. В.,к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки і економічної теорії ЛНТУ

Московчук А. Т., к.е.н., доцент, декан факультету обліку та фінансів ЛНТУ

Бабіч І. І.,к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Голян В. А.,д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Нужна О. А.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Зеленко С. В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Сидоренко Р. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Ткачук І. М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Талах Т. А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Писаренко Т. М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Голячук Н. В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Урбан О.А.к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і економічної теорії ЛНТУ

Чудовець В. В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Тлучкевич Н. В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Жураковська І. В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНТУ

Шунь О. Ф.,головний бухгалтер ЛНТУ

Програма конференції

Травня 2012 року

9.00-10.00 – Реєстрація учасників

10.00-13.00 – Відкриття конференції, пленарне засідання

13.00-14.00 – Обід

14.00-16.00 – Робота в секціях

16.00-17.00 – Підведення підсумків роботи конференції

 

За додатковою інформацією звертатись:

Садовська Ірина Борисівна тел: 0503398516

Бабіч Ірина Іллівна тел: 0503398517

Шолом Лілія Олексіївна тел: 0635993086

E-mail: konferencia_lntu@ukr.net

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання __________________________

Посада _______________________________

Організація ___________________________

______________________________________

Поштова адреса ________________________

______________________________________

E-mail ________________________________

Тел./факс______________________________

Назва тез _____________________________

Секція________________________________

 

Виступ на конференції (підкреслити):

ТАК НІ

Потреба в технічних засобах (підкреслити):

ТАК НІ

у яких ________________________________

 

Потреба бронювання місця у готелі (підкреслити):

ТАК НІ

Прим. Всі поля заявки є обов’язковими для заповнення

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України