Задачі для індивідуального завдання

(контрольна робота для заочної форми навчання)

Задача 1. На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці.

 

Структура власних і залучених коштів банку

Показники На 01.01.2000р. На 01.01.2001р. Темпи зміни за період, %
гривень % до підсумку гривень % до підсумку
1. Власні кошти 2. Залучені кошти                    
Разом          
1. Власні кошти банку
1. Сплачений статутний капітал банку 2. Несплачений статутний капітал банку  
3. Нерозподілені прибутки 4. Інші фонди та загальні резерви банку—- всього в т.ч.            
- резервний фонд - спеціальні фонди - інші фонди            
Разом (п. 1-4)            
                     

Структура залучених коштів

Показники за минулий рік за звітний рік відхилення
сума питома вага, % сума питома вага, % абсолютне в %
1. Залучені кошти
1. Депозити до вимоги 2. Строкові депозити 3. Вклади населення 4. Міжбанківські кредити 5 Інші (різні види кредиторів) всього  
Разом залучених коштів  
Всього пасивів банку  
             

 

Задача 2. За даними, що наводяться в слід. таблиці, розрахувати та проаналізувати окремі показники депозитної політики банку. Вико­нати факторний аналіз зміни цих показників.

 

 

Аналіз депозитної політики банку

ПОКАЗНИКИ За минулий рік За звітний рік Відхилення
Абсолютне відносне
1. Середній залишок вкладів, грн. 2.Оборот по видачі вкладів, гри. 3. Кількість днів у періоді 4. Середній термін зберігання вкладених гривень за розрахунком: (рядок І х рядок З) рядок 2 5. Залишок вкладів на кінець ро­ку, грн. 6. Залишок вкладів на початок  
року, грн. 7. Надходження на вклади, гри. 8. Рівень осідання коштів, що на­дійшли в депозитні вклади, за розрахунком: (рядок 5-рядок 6) 100 рядок 7  
9. Середня заборгованість по кредитах, грн. 10. Середні залишки по всіх по­ позичених ресурсах, грн. 1. Коефіцієнт використання депозитів (рядок 9 : рядок 10)  

 

Задача 3. Використовуючи дані балансу банку, вико­нати аналіз обсягів, динаміки та структури активів банку у звітному, базисному періодах та їх зміни за формою таблиці. .

Структура активів

Види активів За минулий рік За звітний рік Відхилення від минулого року
грн. питома ва­га,% грн. питома ва­га,% абсо лютне %
І. Активи, що приносять доход
1. Кредити-всього (видані кошти) 1.1. Короткострокові юрид. особам 1.2. Довгострокові юрид. особам 1.3. Фізичним особам 1.4. Кредити в інвалюті юрид. особам 1.5. Кредити в інвалюті фізичним особам  
1.6. Міжбанківські кредити 1.7. Прострочені кредити  
1.8. Пролонговані  
2. Високоризикові вкладення і участь 2.1. Цінні папери, паї, акції, прид­- бані банком 2.2. Факторинг 2.3. Лізинг 2.4. Участь у господарській діяльності інших підприємств  
Разом доходних (рядок 1 + рядок 2)  
II. Активи, що не приносять доходу
1. Грошові кошти в касі в національній валюті 2. Те саме в інвалюті 3.Кореспондентські рахунки в інших банках - в національній валюті - в інвалюті 4.Безпроцентні кредити 5. Капіталізовані активи - основні засоби - нематеріальні активи - капітальні вкладення - господарські й малоцінні матеріали 6. Дебітори  
7. Інші активи - міжфіліальні обіги - валютна позиція банку - затрати майбутніх періодів - нараховані, але не сплачені затрати 8. Збитки  
Разом, що не приносять доходу  
Всього активів (рядок 1 + рядок П)  
             

Задача 4. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит­ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру затрат комерційного банку в цілому поїх групах (напрямках) за формою таблиці. .

 

 

Динаміка та структура груп (напрямків) затрат банку

Група (напрямок) затрат За минулий рік За звітний рік Відхилення Структурне відхилення
Сума питома вага,% сума питома вага, % абсо­лютне %
1.Процентні затрати 2. Комісійні затрати 3.Інші банківські опе- раційні затрати (штрафи, пені за банківськими операціями) 4. Інші небанківські опе­раційні затрати (утримання персоналу, аудит тощо) 5. Відрахування в резерви 6. Непередбачені затрати                            
РАЗОМ:  

 

 

Задача 5.За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит­ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру до­ходів в цілому, по їх групах (напрямках) за формою табл.

 

Динаміка та структура груп (напрямків) доходів

Група (напрямок) затрат За минулий рік За звітний рік Відхилення Структурне відхилення
сума питома вага,% сума питома вага,% абсо­лютне %
1. Процентні доходи 2. Комісійні доходи 3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій                            
4. Інші банківські операційні доходи                            
5. Інші небанківські операційні доходи­                            
б. Зменшення резервів за заборгованістю                            
7. Непередбачені доходи              
РАЗОМ:              
                         

 

Задача 6. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит­ки комерційного банку» визначити показники динаміки і структуру одержуваних прибутків за основними каналами їх одержання та зробити (або виконати) описовий їх аналіз про тенденції, що склалися, та роль і значущість окремих видів діяльності. Показники уза­гальнити в таблиці.

Загальна оцінка динаміки і структури прибутку

Вид прибутку За минулий рік За звітний рік Відхилення
сума питома вага, % сума питома вага, % абсо­лютне Темп зростан ня, %
1. Від процентних операцій - всього в т.ч. 1.1. за коштами, розміщеними в НБУ 1.2. за коштами, розміщеними в бан­ківському секторі — всього 1.3. за операціями з клієнтами банку 1.2. за цінними паперами 2. Від комісійних операцій — всього в т.ч. 2.1. за операціями з банками 2.2. за операціями з клієнтами 3. Прибуток (збиток) від торговель­них операцій 4. Прибуток (збиток) від інших опе­рацій 5. Балансовий прибуток (прибуток / збиток) до сплати податку (рядки 1+2+3+4) 6. Податок на прибуток 7.Чистий прибуток (збиток) (рядок 5-рядок б)  
             

Задача 7. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та зби­тки комерційного банку» бухгалтерського балансу та даних попере­дніх таблиць зробити розрахунки та аналіз показників, що характери­зують рівень прибутковості (рентабельності) різного виду вкладень банку — в активи, у статутний капітал, у власний капітал, а також від­носно всіх затрат банку. Дані для висновків узагальнити в таблиці.

Показники рівня прибутковості (рентабельності)

Показники Роки Відхилення
абсолютне %
Прибуток після оподаткування, грн. Активи балансу (середньорічна вартість), грн. Витрати банку, грн. Власний капітал (середньорічна вартість), грн. Статутний капітал, грн. Рентабельність активів — дохід на активи (ряд­ки 1 : 2). % Рентабельність власного капіталу — норма прибутку (рядки 1 : 4), % Рентабельність статутного капіталу (рядки 1:5), % Рентабельність діяльності (рядки 1 : 3), %            

 

Задача 8. На основі аналізу системи показників, розрахованих вами за даними балансу, зробити висновки про рівень фінансової стійкості і надійності банку.

І. Основні показники.

1. Величина власних коштів (ВВК).

2. Власні кошти нетто (ВКН).

3. Зобов'язання (депозити) до вимоги (3В).

4. Строкові зобов'язання (СЗ).

5. Видані кошти (ВК).

6. Високоризикові вкладення (ВВ).

II. Допоміжні показники (коефіцієнти заборгованості).

1.Коефіцієнт простроченої заборгованості

(Кпз-1)=Затрати на проценти

--------------------------- 100

Всі пасиви, що фінансуються

2. Коефіцієнт покритгя простроченої заборгованості за рахунок власних коштів нетто (Кпз-і).

3. Коефіцієнт сумнівної заборгованості (Ксз-3).

ПІ. Показники ліквідності.

1. Величина ліквідних активів (ЛА).

2. Величина капітальних вкладень (КВ).

3. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (кмл).

4. Коефіцієнт ліквідності по строкових зобов'язаннях (Клсз).

5. Генеральний коефіцієнт ліквідності по строковихзобов'язан­нях (Кглсз).

 

Розрахунок системи основних показників

ПОКАЗНИК За минулий період За звітний період Зміни (+,-) або в %
1. Величина власних коштів — капітал банку 2. Власні кошти нетто = (капітал банку (мінус) імобілізовані активи) Імобілізовані активи — разом у т.ч. 2.1. Нематеріальні активи за мінусом зносу 2.2. Основні засоби за мінусом зносу 2.3. Капітальні вкладення 2.4. Малоцінні предмети за мінусом зносу 2.5. Господарські матеріали 2.6.Дебітори (за мінусом резерву на покриття сумнівної дебіторської заборгованості) 2.7. Інші  
Разом імобілізоваиих  
3. Зобов'язання до вимоги  
4. Строкові зобов’язання – разом у т.ч. 4.1. Депозити строкові 4.2. Міжбанківські кредити одержані  
5. Видані кошти (ВК) – кредитний портфель (всі види виданих кредитів, включаючи пролонговані й прострочені)  
6. Прострочена заборгованість (по кредитах), ПЗ  
7. Високоризикові вкладення (цінні папери + дольова участь, факторинг, лізинг)  
8. Величина ліквідних активів (грошові кошти + цінні папери)  
9. Величина капітальних вкладень (основні засоби + незавершені капвкладення)