Порядок аналізу використання робочого часу на під-ва

Важливим етапом аналізу забезпеченості п-ства трудовими ресурсами є дослідження ступеню використання робочого часу на п-стві, яке виконується в такій послідовності:

1) Обчислюються абсолютні показники, які характеризують використання робочого часу;

2) Обчислюються відносні показники які дозволяють визначити ефективність використання робочого часу.

складається баланс робочого часу, який має наступний вигляд:

Таблиця

Баланс робочого часу

№ п/п Показники балансу Значення показників
1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 5. Календарний фонд часу (дні, люд.-дні, люд.-год) Вихідні і святкові дні Неявки на роботу Чергові відпуски Відпуски по хворобі Відпуски по навчанню Неявки дозволені законом Неявки з дозволу адміністрації Прогули Простої Число явок на роботу Середня тривалість робочого дня

2. досліджуються абсолютні показники

До абсолютних показників, що характеризують використання робочого часу належать:

1. Календарний фонд часу

2. Табельний фонд часу менший від календарного фонду часу на кількість вихідних і святкових днів

3. Максимально можливий фонд часу:

4. Корисний фонд часу:

5. Середня кількість відпрацьованих днів (число явок на роботу):

3.відносні показники, які характеризують ступінь використання робочого часу на підприємстві.

1. Коефіцієнт використання календарного фонду часу:

2. Коефіцієнт використання табельного фонду часу:

3. Коефіцієнт використання максимального фонду часу:

4. Коефіцієнт використання корисного фонду часу:

5. Коефіцієнт використання внутрізмінного робочого часу:

Для поглибленого аналізу використання роб часу на під – ві необхідно:

1. Оцінити тенденції зміни абсолютних і відносних пок – в використ. роб. часу

2. виконати факторний аналіз відносних пок – в викорст роб часу

Завершується аналіз використання робочого часу визначенням резервів збільшення обсягу випуску продукції при умові:

1. Ліквідації прогулів, простоїв і неявок з дозволу адміністрації.

2. Збільшення середньої кількості відпрацьованих днів при скороченні цілозмінних втрат часу.

3. При умові ліквідації внутрізмінних простоїв та збільшенні за рахунок цього середньої тривалості робочого дня.

Порядок аналізу ФОП

Згідно ЗУ “Про оплату праці” ЗП – це винагорода обчислена як правило в грошовому виразі яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Джерелом коштів на оплату праці для комерційних п-ств є дохід, а для установ і організацій, які фінансуються з бюджету є кошти, що виділяються із спец. фондів або бюджетів, а також частинадоходів отримана внаслідок господарської діяльності.

Основою організації оплати праці на п-стві є тарифна система яка включає в себе тарифні ставки, тарифні сітки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні х-ки.

Послідовність аналізу оплати праці:

1. Виконується структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці з дотриманням наступних напрямків класифікації:

1.1. За категоріями персоналу: ФОП робітників, ФОП спеціалістів, ФОП МОП, ФОП учнів;

1.2. За видами в-цтв: ФОП основного в-цтва, допоміжного, обслуговуючого і підсобного;

1.3. За видами виплат: фонд основної і фонд додаткової ЗП;

1.4. За аналітичними ознаками: фонд годинної оплати праці, фонд денної оплати праці, фонд річної оплати праці.

Фонд годинної оплати праці – це сума коштів нарахованих у звітному періоді за фактично відпрацьовані години в умовах нормальної тривалості робочого дня, який включає в себе:

- Оплати за тарифами, окладами або по середньому заробітку;

- Грошові премії;

- Доплати і надбавки до тарифних ставок.

Фонд денної оплати праці включає фактичні виплати за відпрацьовані людино-години і складається з:

· Оплати праці за відпрацьовані людино-години;

· Оплати людино-годин невідпрацьованих протягом робочого дня(оплата перерв у роботі передбачених законодавством, оплата перев в роботі не з вини робітника, оплата пільгових годин роботи підлітків, оплата за роботу в понаднормовий час).

Фонд річної оплати праці включає всі суми ЗП нараховані працівником за звітний період. Він скл. з:

- фонд денної оплати праці;

- Виплат за невідпрацьовані людино-дні протягом року або звітного періоду(оплати щорічних відпусток, оплата цілодобових простоїв не з вини робітника, оплата днів виконання державних і громадських обов’язків, виплата вихідної грошової допомоги).

Структурно-динамічний аналіз ФОП здійснюється в аналітичній таблиці наступного вигляду.

Здійснюється факторний аналіз оплати праці

1.5. ФОП=R*

ΔФОП=Δ + Δ

Δ =(R1-R0)* 0

Δ =( 0)*R1

1.6. ФОПр=r* р

1.7. ФОП=Nл-год*Bл-год

Nл-год – к-сть відпрацьованих людино-годин

Вл-год – виплати з ФОП за кожну відпрацьовану людино-годину.

На основі факторного аналізу визначаються резерви збільшення ФОП і розробляються заходи для покращення результуючого показника – ФОП.

2. Досліджується співвідношення між темпами росту продуктивності праці і середньої заробітної плати. Для цього розраховується коефіцієнт випередження:

Кв= = = = = =

Для здійснення аналізу сіввідношеня темпів росту продуктивності праці і середньої ЗП заповнюється відповідна аналітична таблиця.

Назва показника Б. р. М. р. Зв. р. Відхилення
        від б. р. від м. р.
         
ФОП          
Чисельн перс          
ПП сер          
ЗП сер          
Т ПП          
Т ЗП          
Кв -        

 

3. Досліджується динаміка показників .

Для аналізу розраховуються наступні показники:

3.1. Середньорічна ЗП 1-го працюючого

=ФОП/R

3.2. Середньорічна ЗП 1-го робітника

=ФОПр/r

3.3. Середньоденна ЗП 1-го робітника

=ФОПр/(r*N)

3.4. Середньогодинна ЗП одного робітника

=ФОПр/(r*N*T)

4. Досліджується взаємозв’язок між аналітичними показниками середньої ЗП. Є взаємозв’язок між середньою ЗП 1-го робітника і середньоденна, середньоденною і середньогодинною.

=N*

=Т*

=N*T*

5. Досліджується динаміка (див. табл. Динаміка продуктивності праці);

6. Виконується факторний аналіз з використанням трьох напрямків факторного дослідження:

6.1. =ФОП/R

6.2. =ФОПр/r

6.3. =N*T*

7. Досліджується ефективність оплати праці за допомогою визначення та аналізу динаміки відповідних показників:

7.1. Ефективність оплати праці Еоп=Q/ФОП

7.2. Зарплатоэмнысть Зпє=ФОП/Q

8. Визначаються збільшення , підвищення ефективності оплати праці та зростання обсягів в-цтва за умови покращення організації та системи оплати праці на п-стві.