Бюджетний федералізм (БФ) у побуд. бюдж. сист. зарубіжн. країн.

БФ – це не тільки форма внутр. міжуряд. фін. відносин, це й певна філософія організації політ. стосунків між різними рівнями влади. Кожна федеративна країна має індивідуал., властиву тільки їй модель БФ, що сформув. в певних істор. і політ. умовах. БФ передбачає чіткий поділ податків і надходжень між централ. урядом, бюджетами членів федерації і місц. бюджетами. Крім того для БФ хар-на самостійність суб’єктів федерації у встановленні власних податків. Крім того надходж. доходів можуть розчеплюватися між різними рівнями бюдж. сист.

Виділяють 2 осн. групи моделей БФ:

- децентралізовані

- кооперативні

Децентралізовані моделі х-ся значною фіскал. автономією регіонал. та місц. влад, слабкістю зв’язків між різними рівнями влади. Хар-на насамперед для США.

Кооперативні моделі х-ся тісною співпрацею різних рівнів влади, активною політикою централ. влади з подолання фіскал. дисбалансів на різних рівнях управл. та фін. вирівнювання. Хар-на для більшості федеративних європейських держав, зокрема для ФРН, Австрії.

Класифік. ревізій.

Повна ревізія передбач. перевірку всіх сторін фін.-господар. діяльн. об'єкта контролю.
Часткові-перевір. тільки окремі види господар. операцій або окремі напрямки діяльн. п-ва, установи, орг-ції.
Тематичні-це перевірка однотипних установ, орг-цій по окремих спец. питаннях.
Комплексні ревізії дозволяють глибше вивчити широке коло питань, які хар-ють усі ланки і сторони господар. діяльн. п-ва, орг-ції та установи.
При суцільній ревізії перевір. усі документи, які хар-ють фін.-господар. діяльн., поч. від останньої ревізії.
При вибірковій перевір. лише деякі документи або всі документи, але за певний проміжок часу.
Планові ревізії проводять у відповідності з планом контрольно-ревізійної роботи контролюючих органів.
Позапланові-це ревізії, які проводять за спец. завд. вищестоящих орг-цій або за вимогою органів суду і прокуратури.
Додаткові ревізії проводять тоді, коли при проведенні першої ревізії не повністю встановлені факти порушень фін.-господар. діяльн.
Повторні ревізії проводять після планової, щоб перевірити, як п-во чи установа усуває недоліки, відмічені в акті ревізії.
Документал. ревізії полягають у тому, що всі господар. операції перевір. по тих документах, які в бух. обліку є основою для бух. записів.

Під час фактичної ревізії перевір. фактичну наявність грош. коштів і матер. цінностей, відповідність даним бух. обліку. Це: інвентаризація, експертна оцінка обсягів і якості виконаних робіт, обстеження тощо.

 

Порядок провед. ревізій держ. контрол.-ревізійн. службою.

Порядок провед. ревізій і перевірок Держ. контрольно-ревізійною службою в Укр. визнач. Ін-цією Гол. КРУ Укр. № 121 від 3.10.1997 р.
Ревізії проводять безпосередньо в орг-ціях та установах, не частіше 1 разу на рік.

Ревізії і перевірки проводяться на основі піврічних планів:
- Гол. КРУ, затвердж. його Колегією;
- КРУ в АРК, обл., м. Києві і Севастополі, затвердж. Гол. КРУ Укр.;
- Контрольно-ревізійних відділів у районах, містах і районах у містах, затвердж. КРУ по АРК, обл., м. Києву і Севастополю.
Загалом ревізійний процес має 4 умовно самостійних етапи:
- підготовка до провед. ревізії;
- провед. ревізії;
- оформл. матеріалів ревізії;
- реаліз. матеріалів ревізії.

Оформл. результатів ревізій та їх реаліз.

За результатами документал. ревізії ревізором склад. акт-двостор. документ, у якому знах. відображ. наслідки ревізії фін.-господар. діяльн. п-в, установ, орг-цій, а також роботи фін. органів щодо склад. і виконан. бюдж.; наведено перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів збільш. доходів та скороч. витрат.
Розрізняють 2 види актів: проміжні та заг. Проміжні акти склад. за результатами інвентаризації коштів, ТМЦ, розрах. із дебіторами й кредиторами, контрольного запуску сировини у вир-тво, ревізії кас.
Заг. акт склад. після закінч. ревізії. Факти, наведені у проміжних актах, знаходять своє відображ. у заг. акті.
.Умовно акт можна поділ. на 3 част. У 1-й, заг. част., зазнач.:
- підстава для проведення ревізії, склад ревізійної групи і тема ревізії;
- повне найменування п-ва, установи, орг-ції тощо та його підпорядкованість;
- за який період діяльн. даного п-ва, установи, орг-ції проведено ревізію, дата поч. і закінч. ревізії;
- ким і коли проводилась попередня ревізія, чи усунено виявлені нею поруш. і які перевірки проводились після ревізії.
2-а част., а саме, виробничо-фін. діяльн., виконан. кошторисів, передбач. відображ.:
- перелік осн. показн. виробн. програми протягом 1-2 років і їх виконан.;
- аналіз фін. результатів або виконан. кошторисів;
- факти порушень або зловживань, підтвердж. документально;
- ревізія кас і касових операцій;
- ревізія операцій за рах. у банках та ін. коштів;
- ревізія розрах. з оплати праці й соцстраху.;
- ревізія збереж. і руху ТМЦ.
3-я част., бух. облік і аудит, передбач. аналіз стану бух. обліку і достовірн. наданих звітів.

Після підпис. акта ревізії ревізор у 15-денний термін готує проект обов'язкових вимог щодо усунення виявлених порушень. За результатами ревізії готують наказ або ін. рішення.

 

54. Бюдж. планув.

Бюдж. планув.-це комплекс організ.-техн., методичних і методолог. заходів, що дозволяють визнач. осн. показники держ. та місц. бюдж. у ході їх склад., розгляду і затвердж.

Бюдж. планув. забезпеч. ефективне, раціонал., економне і дієве управл. ресурсами держ. і вирішує такі завд.:

· встановити джерела доходів та визнач. обсяги реал. надходж. до бюдж. в наступн. бюдж. році;

· визнач. оптимат. обсяги бюдж. видатків і обгрунтув. доцільність їх здійсн.;

· забезпеч. ефективне управл. держ. боргом тощо.

Бюдж. планув. організ. за такими принципами: самост. і єдність, збаланс., повнота, обгрунтов., ефективн., цільове використ. бюдж. коштів, справедливість і неупередж., публічн. і прозорість, відповідал.

Осн. методами бюдж. планув. є: баланс., нормат., аналіт., прямого рах., програмно-цільовий.

Бюдж. планув. проход. 3 етапи:

1. січ.-трав.: форм. макропоказн. соц.-економ. розв. країни, осн. засади ГКП НБУ на наступн. рік, проект осн. напрям. бюдж. політ. тощо.

2. черв.-серп.: ВРУ провод. парламент. слух. і ухвал. осн. напрями бюдж. політ на наступн. рік, які набув. статус бюдж. резолюц. і визнач. граничн. розмір дефіциту у % ВВП, частку ВВП, що перерозподіл. через звед. бюдж. тощо.

3. 15 серп.-15 верес.: Мінфін остаточно узгодж. параметри держ. бюдж. До 15.08 Мінфін подає остаточ. проект ЗУ “Про держ. бюдж.” КМУ. До 15.10 проект внос. до ВРУ, проходить розгляд і схвал.

Роль і місце Рах. палати Укр. в управл. бюдж.

Вищим органом зовн. фін. контролю, який утвор. ВРУ є Рах. палата. Вона здійсн. свою діяльн. самост., не залеж. від будь-яких ін. органів держ. Сьогодні Рах. палата викон. такі ф-ції:

- організ. і здійсн. контроль за своє час. виконан. видатк. част. держ. бюдж. Укр.;

- контролює витрач. бюдж. коштів, в т.ч. заг. держ. цільових фондів і коштів позабюдж. фондів;

- контрол. утвор. і погаш. зовн. і внутр. боргу країни;

- визнач. ефективн. і доцільн. видатків держ. коштів, валютн. та кредитн. фін. ресурсів;

- аналіз. виявлення відхил. від показн. держ. бюдж. Укр. та готує пропоз. про їх усунення;

- регулярно інформ. ВРУ, її комітети про хід виконан. держ. бюдж. Укр.;

- викон. ін. завд., передбач. законод. для Рах. палати.

 

Казнач. сист. виконан. держ. бюдж.

З моменту утвор. ДКУ (1995 р.) поч. поступовий перехід від банк. до казнач. сист. касового виконан. бюдж. З 1.04.97 поч. запровадж. казнач. сист. касового виконан. видатк. част. держ. бюдж.

В Укр. виконан. бюдж. здійсн. через. ДКУ, яке забезпеч. його касове виконан., під яким розуміють прийом, збереження та виділення коштів з бюдж.

В процесі виконан. держ. та місц. бюдж. органи ДКУ виконують такі ф-ції:

- встановл. порядок відкриття і відкривають рах. для зарах. податків і зборів до бюдж. і цільових фондів;

- ведуть бух. облік виконан. доходів бюдж.;

- здійсн. розподіл надходж. і перерах. кошти за признач.;

- повертають надмірно або помилково сплач. платежі до бюдж.;

- відшкодов. ПДВ за висновками ДПС і органі суду;

- здійсн. контроль за надходж. і використ. коштів держ. позабюдж. фондів тощо.

Органи ДКУ щоденно склад. звіт про виконан. бюдж. за доходами. До 9:00 наступн. операц. дня готують виписки з аналіт рах. у вигляді електрон. реєстру розрах. документів та паперових копій цих документів. На підставі даних про рух коштів формуються сальдові і оборотно-сальдові відомості.