Похожие публикации

3 Сроки проведения Олимпиады: с 1 октября по 1 ноября 2013 года заочный тур (выполнение и предоставление научной работы)
Документ
ПОЛОЖЕНИЕо проведении Олимпиады среди школьников, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации «Конституция Российской Федерации: актуальные ...полностью>>

Детское экспериментирование
Документ
Результаты современных психологических и педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков, И.Д. Зверев, В.В. З...полностью>>

Список трудов преподавателей юридического факультета из сборников (2)
Документ
Бибило В.Н. Понятие доказывания в уголовном процессе Право и демократия : сб. науч. тр. / под ред. В. Н. Бибило [и др.]. - Минск, 2013. – Вып. 24. –...полностью>>

Зао «БелСвиссБанк», пр-т Победителей 23, к. 3, 220004, Минск, Беларусь; тел. + 375 17 306 20 40; gsm +375 (29) 336 69 33; + 375 29 560-69-33; код банка 175
Документ
ЗАО «БелСвиссБанк», пр-т Победителей 23, к. 3, 22 4, Минск, Беларусь; тел. + 375 17 306 20 40; GSM +375 (29) 336 69 33; + 375 29 560-69-33; код банка ...полностью>>Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати за 20 р

і т. д.

За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вкладні листи

4-а сторінка форми N П-12

Ка-тего-рія пер-сона-лу

Професія, посада

Умо-ви праці

Та-риф-ний роз-ряд

Та-бель-ний но-мер

Код виду оплати

Інші

Кореспондуючий рахунок

Код виду оплати

корес-понду-ючий раху-нок

сума

годи-ни, дні

най-мену-вання

код

кореспон-дуючий рахунок

сума

години, дні

сума

години, дні

сума

години, дні

сума

сума

від-соток

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

і т. д.

своєю зворотною частиною з написом "Вкладний лист до форми N П-12"

5-а сторінка форми N П-12

Дата

Відпра-цьованолюдино-днів

Кіль-кість людино-днів ціло-праців-зміннихпростоїв (19+30)

Що-річні (чер-гові) від-пуст-ки (код 11)

Відпу-стки навча-ння (код 13+14+15+26)

Відпу-стки по ва-гітності та пологах (код 17)

Хво-роби (код 16+27)

Інші не-явки, які дозволені законом (виконан-ням державних обов'язків та ін. (код 09+10+18+21+22+24+25)

З доз-волу адмі-ніст-рації (код 28+29)

в т. ч. з ініціа-тиви адмі-ніст-рації (код 29)

Прогули (код 32)

Страй-ки (36)

Разом

Кіль-кість людино-днів (код святко-вих та вихід-них 35)

Разом людино-днів явок та неявок на роботу

Кіль-кість додат-кових вихід-них людино-днів при 5-денному робочо-му тижні

Кількість відроблених людино-днів

Кіль-кість люди-но-днів внут-різ-мін-ного прос-тою (код 20+31)

Спис-кова чисель-ність праців-ників

Праців-ники, які не врахо-вуються у списко-вому складі, але які включені в середньо-спискову чисель-ність

Праців-ники списко-вого складу, які вклю-чаються в серед-ньоспис-кову чисель-ність (код 12+15+ 17)

понаднормових

Всього

від-ряд-ника-ми (код 03)

поча-со-вими пра-ців-ника-ми (код 04)

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Разом

Код

__________________

______________________________

Табельник (майстер)

Начальник цеху (відділу), дільниці