Похожие публикации

Керченская городская больница №2 (2)
Документ
4.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг. Керченская городская больница №2, 298306, Республика Крым, г.Керчь, ул.12 Апре...полностью>>

О проведении открытых торгов (45)
Документ
Министерство здравоохранение Республики Крым 479 4 . Финансирование закупки: ....полностью>>

О проведении открытых торгов (46)
Документ
1.6. Главный распорядитель средств (полное наименование и идентификационный код по ЕГРПОУ): Исполнительный комитет Керченского городского совета, 0405...полностью>>

О проведении открытых торгов (47)
Документ
6. Место получения документации конкурсных торгов (адрес, № каб.) г. Алушта, ул. Партизанская 13, 1 лечебный корпус, 2-й этаж, кабинет заместителя гла...полностью>>Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати за 20 р

Типова форма N П-12

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

_________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

___________________

Цех, відділ, дільниця

__________________

майстер

______

Зміна

___________

начальник

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

за __________ 20__ р.

Умовні позначення

Код

Буквенний

Цифровий

Години (дні) роботи

р

01

години роботи:

а) нічні

н

02

б) надурочні відрядників

нув

03

в) надурочні почасовиків

нуп

04

почасова робота:

а) відрядників цілозмінна

рвц

05

б) -"- внутрішньозмінна

рвв

06

Відрядна робота почасових працівників

07

Відрядження:

а) службові

к

08

б) на сільськогосподарські роботи осіб, які залишаються у середньосписковій чисельності.

вс

09

в) на сільськогосподарські роботи осіб, за якими зберігається 75% середньомісячного заробітку

зс

10

Відпустка:

а) основна щорічна

в

11

б) додаткова відпустка без збереження заробітної плати, яка надається жінкам до досягнення певного віку дитини

вж

12

в) у зв'язку з навчанням і повним збереженням заробітку, підвищення кваліфікації або навчання новим професіям з відривом від виробництва та інші

ву

13

г) у зв'язку з навчанням з частковим збереженням заробітку у вільні від роботи учбові дні

л

14

д) відпустка без збереження заробітної плати, яка надається працівникам для здачі вступних іспитів, а також які навчаються на останніх курсах вищих та середніх спеціальних учбових закладів

лс

15

Тимчасова непрацездатність та відпустки по догляду за хворим та по карантину, оформлені листками непрацездатності, крім випадків, що передбачені кодом "т"

х

16

Відпустка з вагітності та пологів

вв

17

Цілоденні невиходи з повним збереженням заробітної плати у випадках, передбачених законодавством (виконання державних та громадських обов'язків)

цн

18

Цілозмінні простої не з вини працюючого

пц

19

Внутрішньозмінні простої не з вини працюючого

пв

20

Допризовна підготовка

д

21

Військово-учбові збори

ч

22

Години скорочення роботи робітникам та службовцям молодшим за 18 років проти встановленої тривалості робочого дня

лч

23

Внутрішньозмінні перерви (жінкам на годування дитини, у зв'язку з виконанням державних та громадських обов'язків, для обігріву працюючих, які роблять у холодний період року на відкритому повітрі тощо)

м

24

Цілоденні неявки без збереження заробітку по догляду за хворим та по карантину, оформлені довідками лікувальних установ та інші

ж

25

Вільні від роботи учбові дні без збереження заробітної плати у випадках, передбачених законодавством

щ

26

Неоплачена непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв'язку з побутовою травмою та інші)

т

27

Короткочасова відпустка без збереження заробітної плати, яка надається адміністрацією за ініціативою:

а) працюючого

а

28

б) адміністрації

аа

29

Цілозмінні простої з вини працюючих

цп

30

Внутрішньозмінні простої з вини працюючих

вп

31

Прогули та інші неявки з поважних причин

пр

32

Запізнення

зп

33

Передчасне залишення роботи

пз

34

Вихідні (дні щотижневого відпочинку)

святкові та неробочі дні

вш

35

Масові невиходи на роботу (страйки)

мн

36

3-я сторінка форми N П-12

Номер за поряд-ком

Табель-ний номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Відмітки про явки та неявки на роботу по числах місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Разом відпра-цьовано за 1-у полов. місяця

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6


Продовження 3-ї сторінки

Разом відпрацьовано за місяць

Кількість днів неявок

З них за причинами

Кількість вихідних та святкових днів

Почасова (денна) тарифна ставка (оклад)

25

26

27

28

29

30

31

Разом відпра-цьовано за 1-у полов. місяця

днів

годин

код

кількість днів

Разом

з них

надурочні

нічні

вечірні

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

і т. д.

За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вкладні листи

4-а сторінка форми N П-12

Ка-тего-рія пер-сона-лу

Професія, посада

Умо-ви праці

Та-риф-ний роз-ряд

Та-бель-ний но-мер

Код виду оплати

Інші

Кореспондуючий рахунок

Код виду оплати

корес-понду-ючий раху-нок

сума

годи-ни, дні

най-мену-вання

код

кореспон-дуючий рахунок

сума

години, дні

сума

години, дні

сума

години, дні

сума

сума

від-соток

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

і т. д.

своєю зворотною частиною з написом "Вкладний лист до форми N П-12"

5-а сторінка форми N П-12

Дата

Відпра-цьованолюдино-днів

Кіль-кість людино-днів ціло-праців-зміннихпростоїв (19+30)

Що-річні (чер-гові) від-пуст-ки (код 11)

Відпу-стки навча-ння (код 13+14+15+26)

Відпу-стки по ва-гітності та пологах (код 17)

Хво-роби (код 16+27)

Інші не-явки, які дозволені законом (виконан-ням державних обов'язків та ін. (код 09+10+18+21+22+24+25)

З доз-волу адмі-ніст-рації (код 28+29)

в т. ч. з ініціа-тиви адмі-ніст-рації (код 29)

Прогули (код 32)

Страй-ки (36)

Разом

Кіль-кість людино-днів (код святко-вих та вихід-них 35)

Разом людино-днів явок та неявок на роботу

Кіль-кість додат-кових вихід-них людино-днів при 5-денному робочо-му тижні

Кількість відроблених людино-днів

Кіль-кість люди-но-днів внут-різ-мін-ного прос-тою (код 20+31)

Спис-кова чисель-ність праців-ників

Праців-ники, які не врахо-вуються у списко-вому складі, але які включені в середньо-спискову чисель-ність

Праців-ники списко-вого складу, які вклю-чаються в серед-ньоспис-кову чисель-ність (код 12+15+ 17)

понаднормових

Всього

від-ряд-ника-ми (код 03)

поча-со-вими пра-ців-ника-ми (код 04)

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Разом

Код

__________________

______________________________

Табельник (майстер)

Начальник цеху (відділу), дільниці