Похожие публикации

Конкурс на лучший мед Бесплатное фото
Конкурс
00 - Торжественный вечер «В единстве наша сила» с выставкой-ярмаркой, презентацией поселений Кулебакского района. Поздравление руководителей 15....полностью>>

Становление и современное состояние профессии
Документ
В наступившем 21 веке, который все чаще называют веком образования и культуры, первостепенное значение приобретает ориентация на развитие личности рас...полностью>>

Произво Компания «Элитный мед»
Документ
Компания «Элитный мед» из г. Костаная (Казахстан) идет в ногу со временем и отслеживает все последние новости и новейшие бизнес- подходы в менеджменте...полностью>>

2. Выводы катушки из медного провода присоединены к чувствительному гальванометру. В каком из перечисленных опытов гальванометр обнаружит эдс электромагнитной индукции в катушке?
Документ
2. Выводы катушки из медного провода присоединены к чувствительномугальванометру. В каком из перечисленных опытов гальванометр обнаружитЭДС электромаг...полностью>>Міністерство освіти науки україни

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони праці, охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості учнів (вихованців) та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, сексології, психогігієни, професіознавства і психології праці, психодіагностики, психологічного консультування та психопрофілактики, методи активного навчання, соціально-психологічного тренінгу спілкування; сучасні методи індивідуальної та групової профконсультації, діагностики і корекції нормального і аномального розвитку дитини; правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Практичний психолог I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Практичний психолог II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія». Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Практичний психолог: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальностей «Практична психологія», «Психологія», без вимог до стажу роботи.

4. ВЧИТЕЛЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІ- ІІІ СТУПЕНІВ
(Код КП - 2320)

Завдання та обов’язки. Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм з певного предмету у відповідності до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу. Здійснює навчання та виховання учнів з урахуванням  психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки навчального предмету. Забезпечує в ході освітнього процесу соціалізацію, формування загальної культури особистості; дотримання норм і правил техніки безпеки. Використовує різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить індивідуальні заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. Аналізує результати засвоєння учнями навчального матеріалу з предмету; організовує самостійну діяльність учнів, у тому числі дослідницьку. Координує взаємодію учнів між собою під час уроків і позакласних заходів. Здійснює систематичний контроль якості знань учнів і виконання ними домашніх завдань. Проводить роботу з учнями з підготовки до підсумкової атестації; просвітницьку роботу для батьків (законних представників). Відповідає за стан закріпленого за ним навчального кабінету або іншого приміщення, наочності, навчально-методичного забезпечення. Застосовує в своїй діяльності сучасні технічні засоби навчання. Забезпечує особливу підтримку обдарованим і талановитим учням, а також учням, які мають відхилення у розвитку з використанням різноманітних форм, прийомів, методів і засобів навчання, зокрема, за індивідуальними навчальними планами, прискореними курсами в рамках державних освітніх стандартів, сучасних освітніх технологій. Забезпечує підготовку та подання звітної документації встановленого зразка. Використовує комп'ютерні технології, зокрема текстові редактори, електронні таблиці тощо. Здійснює контрольно-оцінювальну діяльність в навчальному процесі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ведення електронних форм документації, в тому числі електронного журналу і щоденників учнів). Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Організовує позакласні культурно-виховні заходи, сприяє проведенню диспутів, екскурсій, зборів тощо. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. Вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних та організаційно-управлінських завдань; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методику викладання предмету; методику виховної роботи; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів або інших місць проведення занять і підсобних приміщень до них; засоби навчання та їх дидактичні можливості; основи наукової організації праці; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; сучасні педагогічні технології навчання; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя І категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ- ІІІ ступенів – не менше 2 років.

Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 2 років.

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу ІІ-IIІ ступенів: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – не менше 1 року.

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів: відповідна повна вища педагогічна освіта (спеціаліст, магістр). Для вчителів трудового навчання, фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва допускається середня спеціальна педагогічна освіта, до введення в дію Закону України "Про освіту" (у редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна  вища освіта (молодший спеціаліст, бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу роботи.

5. ВЧИТЕЛЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СТУПЕНЯ (НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»)
(Код КП -2320)

Завдання і обов’язки. Здійснює навчання та виховання учнів, сприяє формуванню загальної культури особистості, соціалізації. Планує навчальний матеріал з української мови, читання, математики та інших загальноосвітніх предметів, які викладає. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи і засоби навчання. Забезпечує: виконання навчальних програм; освоєння учнями вимог Державного стандарту початкової загальної освіти в повному обсязі. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Підтримує навчальну дисципліну, режим відвідування занять, поважаючи гідність, права і свободи учнів відповідно до Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини. Бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших  форм методичної роботи. Здійснює виховну роботу, забезпечує зв’язок з батьками (особами, що їх замінюють). Бере участь в оснащенні навчального кабінету, дотримується вимог виробничої санітарії, протипожежної безпеки, охорони праці при експлуатації навчального обладнання; відповідає за життя і здоров’я  учнів під час навчально-виховного процесу. Веде необхідну документацію. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Конвенцію про права дитини; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних і організаційних завдань: педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну, методики викладання предметів, методику виховної роботи; зміст шкільної початкової освіти; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, підсобних приміщень; основні напрями і перспективи розвитку освіти; основи права і наукової організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вчитель вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна  освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя І категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня-не менше 2 років.

Вчитель І категорії загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - не менше 2 років.

Вчитель ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», або дві освіти, одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціальності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Стаж роботи за професією вчителя загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - не менше 1 року.

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу I ступеня: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Початкова освіта», допускається середня спеціальна педагогічна освіта, до введення в дію Закону України "Про освіту" (у редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР), чи неповна  вища освіта (молодший спеціаліст, бакалавр) – після введення в дію зазначеного Закону. Без вимог до стажу роботи.

6. МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП – 2455.2)

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та здійснює музично-естетичне виховання дітей із дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку. Керується принципами дошкільної педагогіки і психології, застосовує знання з теорії і методики музичного виховання дітей дошкільного віку, забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з вихованцями. Створює умови для прояву індивідуальних музичних здібностей вихованців, здійснює пошук, розвиток і підтримку творчо обдарованих, талановитих дітей, організовує сприятливе розвивальне середовище. Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об'єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу. Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби музичного виховання дітей дошкільного віку, застосовує новітні музично-педагогічні технології, вивчає педагогічний досвід музичних керівників інших закладів. Забезпечує організацію та проведення музичних свят, розваг та інших заходів художньо-естетичного напряму. Працює у тісній взаємодії з вихованцями, батьками, надає їм консультативну допомогу з питань музично-естетичного виховання дошкільників. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу. Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми;дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію, гігієну та основи першої долікарської допомоги; теорію і методику музичного виховання дітей дошкільного віку; сучасні освітні музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, репертуар музичних творів для дітей дошкільного віку; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення педагогічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Керівник музичний вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний ІІ категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи  не менше 3 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Вміння грати на музичному інструменті. Без вимог до стажу роботи.

7. МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК (ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ)
(Код КП – 2455.2)

Завдання та обов’язки. Здійснює розвиток музичних здібностей та емоційної сфери, творчої діяльності вихованців. Формує їх естетичний смак, використовуючи різні види і форми організації музичної діяльності. Бере участь у розробці освітньої програми навчального закладу. Координує роботу педагогічного персоналу та батьків (осіб, які їх замінюють) з питань музичного виховання дітей, визначає напрями їх участі у розвитку музичних здібностей з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей вихованців, а також їх творчих здібностей. Визначає зміст музичних занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних і психофізичних особливостей вихованців, використовуючи сучасні форми, способи навчання, освітні, музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, сучасні методи оцінювання досягнень вихованців. Бере участь в організації та проведенні масових заходів з вихованцями в рамках освітньої програми навчального закладу (музичні вечори, розваги, спів, хороводи, танці, показ лялькового та тіньового театру, інші заходи), спортивних заходах з вихованцями, забезпечує їх музичний супровід. Консультує батьків (осіб, які їх замінюють) і вихователів з питань підготовки вихованців до їх участі в масових, святкових заходах. Забезпечує охорону життя і здоров'я вихованців під час навчального процесу. Бере участь у роботі педагогічних, методичних рад, інших формах методичної роботи, в проведенні батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходів, передбачених освітньою програмою. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень. Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; Конвенцію про права дитини; педагогіку і психологію; індивідуальні особливості розвитку дітей, музичного сприйняття, емоцій, моторики і музичних можливостей дітей різного віку; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контакту з вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх замінюють), педагогічними працівниками, музичні твори дитячого репертуару; при роботі з дітьми, що мають відхилення в розвитку, - основи дефектології і відповідні методики їх навчання; сучасні освітні музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, основи роботи з персональним комп'ютером (текстовими редакторами, електронними таблицями), електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням, музичними редакторами; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.